Stadgar
Flottiljområdets Kamrat och Veteranförening

*****
Fastställda vid föreningens bildande år 1971.

Reviderade enligt beslut vid årsmöten
1976, 1985, 1989, 1993, 1995,
1999, 2003, 2005, 2010, 2013, 2015
 
§ 1.  Ändamål
Kamratföreningens ändamål är att sammanföra före detta och i tjänst varande personal för att främja kamratskap och samhörighet med F 14, FMHS (Försvarsmaktens Halmstadsskolor), MHS H (militärhögskolan Halmstad) och FMTS
(Försvarsmaktens Tekniska skola) samt att ge medlemmarna möjlighet att följa förbandens utveckling.

§ 2.  Medlemskap
Medlem i Flottiljområdets Kamrat- och Veteranförening kan den bli som är, har varit anställd eller har tjänstgjort vid Försvarsmakten eller har intresse för denna.
Till hedersmedlem kan den väljas som i synnerlig hög grad främjat kamratföreningens ändamål och som Kamratföreningen därför vill betyga sin aktning.
Hedersmedlemmar har samma rättigheter och förmåner som aktiva medlemmar men betalar inte medlemsavgift.
Hedersmedlemmar föreslås av styrelsen eller enskild medlem och beslutas av årsmötet, varvid enhälligt beslut fodras.
Medlem kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

§ 3.  Inträde och avgifter
Anmälan om medlemskap görs till föreningens sekreterare eller till annan styrelseledamot, varpå styrelsen beslutar om medlemskap.
Årsavgift bestäms av årsmötet.
Den som betalat årsavgift erhåller föreningsmärke.

§ 4.  Ledning och styrelse
Kamratföreningens ledning består av ordföranden och en styrelse.
Ordföranden väljs på ett år och styrelsen väljs på två år.
Styrelsen skall bestå av ordföranden och minst sju och högst nio ledarmöter och är beslutsmässig då fyra mötesdeltagare är närvarande. Ordföranden har utslagsrätt.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Inom styrelsen utgörs arbetsutskottet av ordföranden, sekreteraren och kassören. Arbetsutskottet sammanträder på kallelse av ordföranden.
Styrelsen skall ha sitt säte i Halmstad.

§ 5.  Ordförandens ansvar och uppgift
Ordföranden representerar Kamratföreningen och för dess talan.

§ 6.  Styrelsens ansvar och uppgifter
Styrelsen har till uppgift att främja föreningens ändamål.
Ordföranden utfärdar kallelse till styrelse- och allmänna sammanträden.
Sekreteraren handhar föreningens korrespondens och för protokoll vid sammanträden samt förvarar föreningens handlingar.
Kassören för matrikel över föreningens medlemmar, handhar föreningens kassa och för dess räkenskaper.
Föreningens medel skall vara betryggande placerade.
Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens medel och övriga tillhörigheter.
Kamratföreningen firmatecknas av ordföranden och kassören, var för sig.

§ 7.  Räkenskaper och revision
Kamratföreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.
För granskning av räkenskaper och förvaltning utses årligen två revisorer och två suppleanter för dessa.
Räkenskaperna skall avslutade överlämnas till föreningens revisorer senast 4 veckor före årsmötet.
Revisorerna skall senast två veckor före årsmötet avlämna revisionsberättelse till styrelsen.

§ 8.  Sammanträden
Föreningens sammanträden består av dels styrelse- och dels allmänna sammanträden.
Styrelsesammanträden hålls när så erfordras.
Allmänna sammanträden är dels ordinarie (årsmöten) och dels extra. Extra allmänt sammanträde hålls då styrelsen anser det behövligt.
Årsmötet hålls om möjligt senast den 31 mars året efter verksamhetsåret.
Kallelse till allmänt sammanträde görs på lämpligt sätt fjorton (14) dagar före sammanträdet.
Protokoll skall föras vid sammanträden.
Vid styrelsesammanträde justeras protokollet av ordföranden och vid allmänna sammanträden av ordföranden jämte två utsedda medlemmar.
Vid styrelsesammanträden justeras protokollet av ordföranden och vid allmänna sammanträden av ordföranden jämte två utsedda medlemmar.

§ 9. Årsmöte
Vid årsmöte skall följande ärenden avhandlas:

1. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av justerare/rösträknare
4. Fastställande av årsmötesdagordning
5. Motioner och fullmakter
6. Förgående årsmötesprotokoll
7. Kassörens rapport
8. Revisionsberättelse
9. Styrelsens årsberättelse
10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
11. Verksamhetsplan och budget för kommande året
12. Val av föreningsordförande
12. Val av ordförande
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av två revisorer samt ersättare
15. Val av valberedning (två funktionärer)
16. Fastställande av årsavgift
17. Övriga frågor

§ 10. Röstning
Vid sammanträden har varje medlem en röst.
Röstning med fullmakt är medgiven – dock får ingen utöva rösträtt med fullmakt för mer än en frånvarande medlem.
Alla beslut avgörs med enkel röstmajoritet utom vad gäller paragraferna 11 och 12.
Omröstning sker öppet, såvida ej sluten omröstning begärs.
Vid lika röstantal avgör vid öppen omröstning, ordförandens röst och vid sluten omröstning lottdragning.

§ 11. Motioner
Motioner avsedda att behandlas vid årsmöte skall i skriftlig form var inlämnade till styrelsen senast sju dagar före mötet.

§ 12. Stadgeändring
För ändring av och tillägg till Kamratföreningens stadgar fordras beslut med 2/3-dels majoritet vid två allmänna sammanträden, varav det ena skall vara ordinarie.

§ 13. Föreningens upplösning
Beslut om kamratföreningens upplösning skall ha fattats på två – med minst tre månaders mellanrum – på varandra följande allmänna sammanträden, av vilka det ena skall vara ordinarie och ett av dem ha biträtts med 3/4-dels majoritet.
Upplöses Kamratföreningen skall dess tillgångar fördelas enligt föreningens beslut.