FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

                      DAGORDNING STYRELSEMÖTE
                                                                                                       
Möte:                      Styrelsemöte november 2017
Tid:                       2017-11-06 kl 1500 – 1630 (Övriga tider enligt särskilt beslut)                     
Plats:                       Ordinarie lokal, föreningens styrelserum
--------------------------------------------------------------------------------------
1. Öppnande av mötet.                                                             Ordföranden

2. Fastställande av dagordning.                                             Sekreteraren

3. Föregående protokoll.                                                           Sekreteraren
                      - Kvarstående frågor/beslut

4. Verksamhet                                                                  Ordförande + ansvariga

4.1 Ekonomi och medlemmar                                                  Kassör
                      - Ekonomiska läget
                      - Medlemsläget

4.2 Genomförd verksamhet                                                     Ansvarig ledamot
                      - Filmafton
                      - Möte med C FMTS resultat
                      på insända frågor

4.3 Kommande verksamhet                                                     Ansvarig ledamot
                      - Föredragskväll 11-23
                      - Valberedning inför 2018
                      - Verksamhetsplan för 2018
                      - Utskick medlemmar 1ggr/år
                      - Prioritera åtgärder i styrelsen
                      - Samverkansmöte med andra
                      kamratföreningar i Halmstad

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete                       Ordförande

5. Veteranstöd                                                                              POC Veteranstöd
                    - Veteranverksamhet kamrat-
                      föreningens åtaganden                                           

6. Traditionsärenden                                                                  POC    Traditionsvård
                      - Traditionsplan förband
                      - Åtgärdsplan/prio verksamhet museét

7. Kamratbladet.                                                                  Redaktör
                      - Läget Kamratbladet nr 2 2017 nr 02      Stefan Gustafsson

8. Inkommen post/mail                                                            Sekreteraren

9. Övriga frågor.

10. Beslut från styrelsemötet                                                   Ordföranden

11. Nästa möte.                                                                           Sekteretaren
2018-02 -05, 1500 – 1630

12. Ordföranden avslutar mötet.                                            Ordföranden


FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING
( F14, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

                      PROTOKOLL styrelsemöte
                                                                                       
Möte:                    Styrelsemöte
Tid:                       2017-11-06                     
Plats:                    Ordinarie lokal, föreningens styrelserum
Närvarande: Hans Hansson, Per Olin, Jan Hjelm(Adjungerad), Stefan Nordgren, Bengt-Åke Andersson, Thomas Ericsson (Adjungerad), Thomas Grevholm
Valberedningen Kent Kristiansson och Kjell Persson (Adjungerade)
Förhinder: Johnny Neinhart (Avsagt sig sitt styrelseuppdrag), Ingmar Stenbeck, Stefan Gustafsson (Layoutansvarig Kamratbladet)
--------------------------------------------------------------------------------------
1.     Ordföranden öppnande mötet.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet var enligt stadgarna beslutsmässigt

2.      Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag

3.     Föregående protokoll lästes upp.
Uppföljning av beslut tagit på styrelsemötet 2017-09-21 och tidigare:

Beslut: Styrelsen beslöt att de medlemmar som till dagens datum, 2017-09-21, inte betalt sin medlemsavgift skall borttas ur medlemsregistret och utgår som medlem i Kamratföreningen. Medlemsavgiften skickas ut i april och skall vara betald före sista maj. Beslutet innebär att ca 30 medlemmar (betalande) tas bort. Hälften har inte betalt årsavgift 2015/2016 inklusive 2017 (ingår 3 st. adressat okänd och 1 avliden?) och 15 st. har inte betalt årsavgiften för 2017. Kassören ansvarig för att uppdaterar medlemsregistret efter genomförda strykningar. Klart

Beslut: Styrelsen beslöt att med hänsyn till bl. a föreningens ekonomi att inga styrelsearvoden skall utgå till styrelsen. Klart

Beslut: Museikommittén tar fram filmförslag och mailar det till ordförande som lägger ut informationen på hemsidan. Klart

Beslut: Styrelsen fick i uppdrag att fundera på vilken verksamhet vi skall ha 2018. Detta skall diskuteras och beslutas på styrelsemötet den 6 november. Klart se p 4.3

Beslut: Valberedningen inbjuds, via ordförandes försorg, att delta i styrelsemötet den 6 november för att förbereda valet till årsmötet 2018 i mars. Klart

Beslut: Museikommittén skall till styrelsemötet den 6 november ta fram en verksamhetsplan/priolista för vad de avser genomföra 2018. Listan skall innehålla begäran om ekonomiskt stöd för genomförandet. Klart se p 6

Kvarstående beslut sen tidigare

Beslut: Johnny N tar fram artikel om FMTS nya fana till julnumret. Kvarstår

Beslut: Ordföranden fick i uppdrag att undersöka kostnad samt möjlighet att inköpa ett antal exemplar av FV 90-år. Kvarstår

Beslut: Styrelsen beslutar att ständigt medlemskap i Flottiljområdets kamrat- och veteranförening upphör att gälla i samband med detta verksamhetsårs utgång. F r om verksamhetsåret 2018 betalar alla medlemmar medlemsavgift.
Kommentar: Styrelsen kommer att leta igenom gamla protokoll för att kontrollera när och vad som sas i beslutet om ständigt medlemskap. Det är viss oordning i det som har arkiverats. Det finns ingen garanti att rätt protokoll hittats där det beslutet framgår.
Förs till årsmötet för slutligavdömning

Beslut: Styrelsen tog beslut att valberedningen redan nu får i uppdrag att ta fram ett förslag på en styrelse som omfattar följande kompetenser inför 2018 års årsmöte;
- Ordförande
- Kassör
- Sekreterare
- Museiföreståndare/Traditionsansvarig ingående i styrelsen samt ansvarig för museet
- Rekryteringsansvarig
- Kommunikationsansvarig, ansvarig sociala medier
- Redaktionsansvarig Kamratbladet
- Verksamhetsplaneringsansvarig
- Veteranansvarig

Valberedningen måste rekrytera det maxantal, 9 st., av styrelseledamöter som föreningens stadgar medger om verksamheten skall kunna utvecklas, medlemsservicen ökas och ett bredare utbud på aktiviteter och information erbjudas. Till detta kommer de adjungerade ledamöterna från FMTS (1st) och MHS-H (1st).

Förutom att få in rätt kompetens i styrelsen så måste valberedningen säkerställa att de tänkta styrelsemedlemmarna förstår vad det innebär att ta ett förtroende uppdrag i en förening. Man avkrävs närvaro på styrelsemöten och en arbetsinsats även utanför dvs. mellan styrelsemötena.
Kommentar: Ordförande har pratat med valberedningens ordförande samt skickat allt underlag till valberedningen. Ett resultat av genomfört utskicka är att en frivillig hört av sig, Thomas Ericson, som kommer att adjungeras till styrelsen för resten av verksamhetsåret. Detta spontana initiativ tackat styrelsen för och ser gärna att fler anmäler sitt intresse att delta i styrelsen innevarande år. Klart

Beslut: Styrelsen tog beslutet att när tid, pengar och arbetskraft finns skall bestämmelser och föreslag på medaljer samt andra presenter tas fram.
Kommentar: Frågan lever men skjuts på framtiden

Beslut: Ordförande tar upp förslagna förändringar i verksamhetsöverenskommelsen med CFMTS och C MHS-H och försöker få tillstånd en ny överenskommelse gällande till 2020
Kommentar: Ordföranden har lämnat in nytt förslag på verksamhetsöverens-kommelse med FMTS innehållande smärre justeringar mot det nu gällande. Ordförande kommer att kontakta C FMTS för att slutföra verksamhetsöverens-kommelsen 2017-2019. Klart

Beslut: Styrelsen beslöt att avvakta åtgärder på A32 Lansen tills myndigheten, FMTS, återigen gjort en undersökning av om det är möjligt att åtgärda planet samt kostnader för det.
Kommentar: Ordförande erhöll tidigare dokumentation i ärendet och skall efter genomläsning kontakta C FMTS för ett slutgiltigt beslut i ärendet. Ärendet kvarstår för ytterligare beredning

Protokollet lades därefter till handlingarna.

4.     Verksamhet

4.1 Ekonomi och medlemmar
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget. Föreningen s ekonomi omfattar en kassa på 95 422,26 kr. Några räkningar är obetalda så behållningen utgör efter betalning av räkningarna en något mindre belopp.

Kassören har gått igenom medlemsregistret. Några saker återstår av översynen. Efter genomförda strykningar av medlemmar som ej betalt sin medlemsavgift är nu antalet medlemmar under 300. Kassören återkommer med upprättat medlemsregister när de sista justeringarna är klara.

Föreningen måste i framtiden räkna med att trycka tidningen på annat ställe än via Försvarsmakten och betala den kostnaden.

Kassören säkerställer att FMTS erhåller ett budgetförslag för 2018 samt tar fram en årsredovisning som visar vad erhållet bidrag från FMTS för 2017 använts till.

4.2 Genomförd verksamhet
Filmafton genomfördes den 26 oktober i föreningens klubbrum under matsalen på FMTS. 10 medlemmar hade anmält sitt intresse att delta. Filmerna ”Landa där ni kan” samt ”Vinterövning Orsa” visades för deltagarna. Efter filmerna vidtog ett litet samkväm med en lättare måltid. Kort beskrivning av filmaftonen finns på föreningens hemsida.

Ordförande möte med SC FMTS, Ekonomichefen och Flottiljförvaltaren genomfördes den 30 november. Avsikten var att få svar på tidigare inskickade frågor.

Inpassering har tidigare varit ett spörsmål som skapat irritation. Frågan är nu utredd och rutinerna för hur ansökan om inpassering ska ske i framtiden är fastställda. Styrelsen och museikommittén erhåller 3 månaders inpassering som förnyas var 3:e månad. Nästa förnyelse är 1/1 2018. Styrelsen och FMTS har ett gemensamt ansvar för att säkerställa att förnyelse av inpasseringstillstånden förnyas. Ca 1 vecka för utgång skall ny anmälan med förändringar finnas på FMTS för beslut.

C FMTS har fattat beslut att museikommitténs medlemmar får vara besöksmottagare för besök till museet. Rutin är att kommittén anmäler till funktionsbrevlådan fmts-stabse-genavd-gen@mil.se kommande besök. Anmälan skall innehålla namn och person nummer och bör ske 1 vecka innan besöket

Verksamhetsöverenskommelsen diskuterades. Efter kontroll sker smärre förändringar (FMTS och MHS-H representanter adjungeras till styrelsen vid varje möte i ställer för att ingå i styrelsen kontinuerligt) vilket innebär att en ny verksamhetsöverens-kommelse tecknas.

A32 frågan är återremissad till föreningen för kontroll om vi kan få någon hjälp från F10 kamratförening med reparationen.

Internet frågan är ordnad och klar.

Kamratföreningen får 10 minuter att presentera Kamratföreningen på FMTS och MHS-H personalorientering i v 3 2018 måndag kl 1230. Syftet är att rekrytera nya medlemmar.

FMTS har gått med på att vi får genomföra ett studiebesök med föreningens medlemmar på dagens FMTS/MHS-H. Bör ske i maj-juni

Föreningen skall at fram ett ”diplom” som medför 1 års gratis medlemskap i föreningen för alla som pensioneras på FMTS/MHS-H. Vi skall säkerställa att det finns framme så att C FMTS respektive C MHS-H kan överlämna det vid sina avslutningssamtal med de blivande pensionärerna.

Veteranverksamheten och föreningens ansvar tas upp med FMTS efter nyår då ny handläggare tillsatts. Johnny Sutinen ersätter Magdalena Ribbentjärn.

FMTS erhåller ny fana i maj-juni 2018. Fanan kommer att överräckas av Kungen. Och FMTS planerar för ett öppet hus och Kamratföreningen kommer att vara med i arrangemanget på något sätt.

Nytt porslin skall inköpas till mässen. Det gamla porslinet märkt med F14 emblem kan komma att skänkas till Kamratföreningen. Inga beslut tagna än med ordförande har redan tackat ja om så beslutas.

4.3 Kommande verksamhet
Föredragsafton sker den 23 november. Carl Olof Edman föreläser om sin tid med J29 i Kongo på FN uppdrag.

Styrelsen avser bara att göra ett utskick per år i pappersformat (tidningen ej inräknad) till medlemmarna. Förändringar, tillägg m m får medlemmarna hämta på föreningens hemsida,
http://www.flottiljomradetskamratforening.se.

Verksamhetsplan och prioriterade åtgärder diskuterades för 2018 skall.

Verksamhetsplan enligt bilaga 1 fastställdes.

Prioriterade åtgärder enligt bilaga 2 fastställdes.

Beslut:
Styrelsen beslöt att fastställa verksamhet enligt verksamhetsplan (bilaga 1) för 2018.

Styrelsen beslöt också att fastställa prioriterade åtgärder (bilaga 2) för styrelsearbetet 2018

Valberedningen var inbjuden och deltog i mötet. Kommande sammansättning samt behov av kompetenser i styrelsen diskuterades. Valberedningen har tidigare erhållit ordförandes skriftliga underlag om hur han ser på styrelsearbetet samt vilka behov som finns inför 2018. Vi saknar nu 4 namn till styrelsen för 2018. Hans H, Per O, Bengt Åke A, Jan Hjelm, Thomas E var alla villiga att fortsätta i styrelsen. Till styrelsen tillkommer de 2 adjungerade representanterna för FMTS och MHS-H.

Samverkan med andra kamratföreningar i Halmstad. Ordförande väckte denna fråga då han träffade de andra kamratföreningarna från Halmstad på det regionala SMKR mötet i Göteborg. Kallelse till detta möte kommer att komma senare i år.
         
4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete          
Inget

5.     Veteranstöd
Ingen verksamhet genomförd. Veteranfrågorna ligger på is till ny handläggare är utsedd på FMTS vilket sker vid årsskiftet

6.     Traditionsärenden         
Ordförande har erhållit ett första utkast till FMTS traditionsplan. Bifogas protokollet för kännedom se bilaga 3.

Jan Hjelm redovisade museet prioriteringslista för åtgärder i närtid.

Åtgärdsplan

Utgallring av materiel som inte har anknytning till flottiljen/skolorna eller som för den närmaste tiden ej är aktuella. Åtgärd kassation alternativt magasinering(Kaggagård). Registrera och dokumentera kvarvarande ej registrerad materiel.

Iordningställande av rum för digitalisering av 16mm film och övrig analog (VHS, Umatic). Gallring av film. Komplettering av utrustning och programvara för filmredigering.

Arbete med utställningen. Fortsatt utbyggnad av belysning innefattande höjning av skärmar. Testa filminslag i utställningen. Tvåspråkig information. Anskaffning av erforderligt materiel.

Verksamhetsplan för museigruppen 2018

Öppethållande som tidigare helgfri onsdag 09:30-15:00 eller efter bokning

I prioriteringsordning
                                                            Kostnad
1. Gallring av materiel; kassation, magasinering, registrering          -----
2. Komma igång med filmarbetet                                              5000: -
3. Vidareutveckling av utställningen                                         10000: -
Totalt                                                                                                15000: -

Beslut
Styrelsen beslöt att avsätta begärda medel till museikommittén.         

7.     Kamratbladet
Arbetet med Kamratbladet nr 2 har påbörjas. Extramöte under ordförande har genomförts med Stefan Gustafsson som tar ett större ansvar nu när Johnny Neinhart inte finns kvar i styrelsen/Chef redaktionskommittén. Stefan hade inte möjligt att närvar men hade lämnat ett underlag för innehållet i Kamratbladet nr 2 2017.

Innehållet kommer att vara artiklar från förbanden, från kamratföreningen samt historiska artiklar. Det finns redan nu ett underlag som väl täcker in innehållsbehovet för nästa nummer av tidningen.

8.     Inkommen post/mail
Ett antal kamrattidningar har inkommit som lämnats i klubbrummet.

9.     Övriga frågor.

10.  Beslut tagna av styrelsen på styrelsemötet 2017-11-06

Beslut:
Styrelsen beslöt att fastställa verksamhet enligt verksamhetsplan (bilaga 1) för 2018.

Styrelsen beslöt också att fastställa prioriterade åtgärder (bilaga 2) för styrelsearbetet 2018

Beslut
Styrelsen beslöt att avsätta begärda medel till museikommittén.         

11.  Nästa styrelsemöte sker 2018-02-05, kl 1500 – 1630 på ordinarie sammanträdesplats

12.  Ordföranden avslutade mötet


Vid protokollet                                                                  Justeras


Hans Hansson                                                                  Hans Hansson
Sekr (tf)                                                                                        Ordf
 

Bilaga 1 
FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING
(F14,FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)
 
Verksamhetsplan Flottiljområdets Kamrat- och veteranförening 2018

Då verksamheten bedrivs på militärt område och kräver inpassering via vakten måste det alltid ske en anmälan med personnummer och namn för att delta i aktiviteterna nedan.

Anmälan görs enklast på hemsidan eller på telefonnummer 072-210 44 33

Alla förändringar kommer att annonseras på hemsidan www.flottiljomradetskamratforening.se så håll utkik där för att vara uppdaterad om vad som är på gång.

Vi kommer att under året samverka med övriga kamratföreningar i Halmstad och förhoppningsvis kunna erbjuda deltagande i vissa av deras aktiviteter. Håll utkik på hemsidan för mer information om detta.

Januari
8                      Arbetsmöte styrelsens arbetsutskott inför årsmötet
15                    Medlemsrekrytering - Deltar i FMTS och MHS-H
                         personalorientering med kort presentation av
                         Kamratföreningen
                         Museikommittén möts på museet onsdagar 0930-1500
                          varje vecka – Traditionsvård
Februari
5                      Styrelsemöte inför årsmötet
                        Museikommittén möts på museet onsdagar 0930-1500
                        varje vecka – Traditionsvård
Mars
8                      Årsmöte FMTS by 11 följt av ärtmiddag
14                     Konstituerandemöte ny styrelse
21                     Redaktionskommittémöte Kamratbladet
28                     Pubafton på mässen                    
29                     Veteranlunch sista torsdagen i 1 kvartalet
                          Museikommittén möts på museet onsdagar 0930-1500
                          varje vecka – Traditionsvård
April
10-11                 Sveriges militära Kamratföreningars Riksförbund SMKR
                           årsmöte i Stockholm
                           (Representant från styrelsen deltar)
18                      Styrelsemöte klubbrummet
25                      Föredragscafé. Föreläsare Eso
                           Museikommittén möts på museet onsdagar 0930-1500
                           varje vecka – Traditionsvård
Maj
14                      Redaktionskommittémöte Kamratbladet
16                      Styrelsemöte                     
17                      Studiebesök dagens FMTS och MHS-H – Rundvandring på
                          området
29                     Veterandagsfirande Norre Katts Park Halmstad
30                     Pubafton
                          Museikommittén möts på museet onsdagar 0930-1500
                          varje vecka – Traditionsvård
Juni
6                      Nationaldagsfirande. Vi deltar Eso
12                    Föreningsresa Eso
13                    Kamratbladet nr 1/2018 utges och postas till medlemmarna                                
28                   Veteranlunch sista torsdagen i 2 kvartalet
                        Museikommittén möts på museet onsdagar 0930-1500
                        varje vecka – Traditionsvård
Juli

----
Augusti
15                      tyrelsemöte

September
3                      Medlemsrekrytering - Deltar i FMTS och MHS-H
                        personalorientering med kort presentation av  
                        Kamratföreningen
12                    Redaktionskommittémöte Kamratbladet
26                    Pubafton
27                    Veteranlunch sista torsdagen i 3 kvartalet
                         Museikommittén möts på museet onsdagar 0930-1500
                         varje vecka – Traditionsvård
Oktober
10                      Styrelsemöte
24                      Föredragscafé följt av lättare förtäring. Föredrag Eso.
                           Firandet av FN dagen
31                      Redaktionskommittémöte Kamratbladet
                          Museikommittén möts på museet onsdagar 0930-1500
                          varje vecka – Traditionsvård
November
14                      Styrelsemöte
21                      Filmafton följt av lättare förtäring. Film Eso
28                     Pubafton
                          Museikommittén möts på museet onsdagar 0930-1500
                          varje vecka – Traditionsvård
 
December
5                      Kamratbladet nr 2/2018 utges och postas till medlemmarna                     
Eso                  Veteranlunch/Jullunch
                         Museikommittén möts på museet onsdagar 0930-1500
                         varje vecka – Traditionsvård

Bilaga 2
FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING
(F14,FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)                                                                 
                                                                                                                                    Bilaga 2 prot 2017-11-06 priolist styrelsen
 
Styrelsens prioriteringslista åtgärder 2018

1.     Säkerställ att alla styrelseplatser blir tillsatta. Saknas 4 stycken personer 2017

2.     Rekrytering nya medlemmar. Vem skall föreningen rikta sig till, hur genomföra rekryteringskampanjer, hur marknadsföra Kamratföreningen

2.1 Grattis medlemskap 1 år vid pensionering - Framtagande av diplom

2.2 Ta fram bildspel som presenterar Kamratföreningen

2.3 Presentera Kamratföreningen på personalsamlingar

3.     Uppdatera medlemsregister och E-postlistor

4.     Utvecklad aktivitetsplan för 2018

4.1 Fler familjeaktiviteter

4.2 Studiecirklar

5.     Utveckla uppgifterna för föreningen – Traditionsvård vilket ansvar – Kamrat- och veteranstöd – Samverkan i regionen – Hemsida – Tidning - Resurs för värdförbanden

6.     Ta fram en föreningsmedalj med statuter

7.     Utveckla övriga gåvor att kunna ge bort

8.     Uppmärksamma viktiga dagar i förbandens historia

9.     Förbandsmarscher in på hemsidan

10.  Museet – Medlemmar berättar- Historiska händelser

11.  Butik på nätet – sälja porslin, märken, böcker, nålar, emblem, kläder


Bilaga 3
FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING                                
(F14,FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)                                                                  Bilaga 3 prot 2017-11-06 Traditioner
 
PM FMTS TRADITIONER

FMTS vårfest:
Genomförs i april/maj varje år.
Traditionell högtidsfest, Cheferna från FMTS och MHS H representationsmiddag.
Högtidsklädsel med inbjudna gäster. Platsen kan variera.
Genavd/chefssekreteraren ansvariga

FMTS sommaravslutning:
Genomförs normalt tisdagen i midsommarveckan varje år.
Personalorientering med lunchbuffé och eventuellt något lättare underhållning. Ca 4 timmar
Chefssekreteraren ansvarig

Befordransceremoni för kadetter:
Genomförs normalt fredag veckan efter midsommar
Mindre ceremoni vid befordran från en till två vinklar.
Fana och trumpet (C FMTS Regfv och/eller Fljfv förättar ceremonin)
UtbE ansvariga

Personalfest i samband med C FMTS pris:
Genomförs normalt vecka 33 varje år
Personalfest med respektive som normalt har genomförts i MR Laxen.
Beslut om framtida genomförande? Vår rekommendation är att denna ej genomförs då den inte inryms i gällande FM RRF.
Genavd ansvariga

FMTS julavslutning:
Genomförs dagen före SOU examen, normalt mellan den 7-18 december
Ceremoni i kyrkan med musikkår, utdelning av NOR, förtjänstmedaljer och soldatmedaljen samt ”egna” solister. Efterföljs med en jullunch i matsalen ca 3 timmar.
Medaljörer som fått NOR, förtjänstmedalj samt de som fått soldatmedalj i guld inbjuds till honnörsbordet vid jullunchen. (C FMTS med stöd av Regfv eller Fljfv förättar ceremonin)
Genavd ansvarar för lokaler, musikkår och övriga förutsättningar.
Regfv och/eller Fljv utgör ceremoniansvariga. 

SOU examen
Genomförs dagen efter FMTS julavslutning, se ovan.
Ceremoni i kyrkan med musikkår, utdelning av gåvor, medaljer samt stipendier. Efterföljs med lunch i matsalen för elever med anhöriga samt anmälda gäster.
(C FMTS med stöd av Regfv eller Fljfv förättar ceremonin)
UtbE ansvariga

Lille jul
Genomförs normalt torsdag vecka 50 eller 51.
Traditionsenlig julfest för anställda, planeras och genomförs av en enhet efter ett rullande schema.
Julspex eller motsvarande som avslutas med julbord och avslutning på Konvaljmässen. Den enskilde betalar.
Genomförs i samarbete med mässföreningen och FAZER.
Någon av FMTS enheter ansvariga.

FMTS jubileum: (5, 10 år etc)
Större evenemang med syfte att fira ett jubileum och informera allmänheten om försvarsmakten. Detta kan vara vart femte eller vart tionde år.  Vi förordar vart 10:e år.
 Genavd ansvariga 

Övriga ceremonier
Exempel
Tilldelning av ny fana

Betydande besök
Exempel
Representation ur kungahuseet
Politiska representanter ur Riksdag/regeringen eller lokalt.
ÖB och andra högre chefer ur försvarsmakten
Vit vakt, Officersvakt alt stor eller liten fanvakt. Stor flaggning vid fotbollsplan (ceremoniplan) C FMTS är mottagande chef Regfv alt. Flfv stödjer vid behov.

ÖVRIGA TRADITIONER

FMTS förtjänstmedalj:
Medaljen utdelas under högtidliga förhållanden normalt under julavslutningen i kyrkan.
Nomineringar från medarbetare.
Medaljberedningskommitté genomför en beredning av nominerade kandidater och C FMTS beslutar (framagår av FMTS VHL). 
Medaljen finns i två valörer guld och silver.
Chefssekreterare med stöd av Genavd

NOR:
Nit och redlighet i rikets tjänst. Tilldelas personal efter 30 års tjänst under högtidliga förhållande, lämpligen under julavslutningen i kyrkan.
C Sekr ansvarig med stöd av HR. C FMTS är förättar ceremonin.

Utnämning av personal
Rutin under framtagande, ansvarig HR-chef.

Vård av minnesmärke
Kungasten
Minnesmärke By 12
Minnessten
Lansen
B18 propeller
Övriga minnesmärken etc exempelvis skyltar och märken på byggnader. (Flygvapenvinge ovanför by1).
Ansvariga Genavd och Funkavd

K-märkta byggnader etc
Hanteras av Fortverket

Traditionsrum
FMTS traditionsbevarande rum (snarlikt ett museum). Skall spegla den verksamhet som bedrivits på området både den flyghistoriska perioden, flygvapen tidens skolor, de försvarsgemensamma skolorna samt FMTS historia. Även en del som handlar om Arméns tekniska skola från start till nedläggning och inrättande i FMTS.
Rummet drivs genom den så kallade museiegruppen bestående av ca 10 pensionerade kollegor och ansvaras av myndigheten med en person (ordförande) ur Genavd.
Museet hålls öppet under onsdagar och fredagar. Mellan 1000-1400.
Fljfv tar diskussion med ordföranden om att museeigruppens ärenden lyfts in via ordinarie styrelsemöten istället.

Förbandschefsporträtt
Förvara chefsporträtt på ett lämpligt sätt och upphängda i kronologisk ordning. Förslag att ”gamla” chefer är upphängda på ett ställe, t.ex. traditionsrum, By01, Mässen. FMTS chefer upphängda i Ordersalen.
C Sekr ansvarig med stöd av FunkA.

Regements och flottiljförvaltarporträtt
Förvara porträtt på ett lämpligt sätt och upphängda i kronologisk ordning, korridor ovanvåning samordnat med nuvarande och tidigare chefer.
C Sekr ansvarig med stöd av FunkA.

Förbandsledningsporträtt
Nuvarande förbandsledningsporträtt sätts upp i By 1 foajé.
C Sekr ansvarig med stöd av FunkA.
Avseende porträtt utreder C Sekr och återkommer med förslag senast 171101.
 
Överstelunden (förbandschefsträd)
Varje avgående förbandschef planterar efter eget val ett träd i ”Överstelunden” med tillhörande uppmärkning.
Avgående chef beslutar om vilken typ av träd som skall planteras. Trädet beställs av Funkavd via FortV och planteras i regel i samband med chefsbytesceremonien.
Ansvarig Genavd med stöd av Funkavd.

Gåvor till anställd personal
Utdelas av C FMTS i samband med avanmälan.
Tjänstgöringsplakett efter avslutad anställning finns i valörerna brons, silver och guld beroende på tjänstgöringstid. Kriterier finns i VHL.

Gåva vid pension. Dessa gåvor kan variera över tiden men bör vara från en lokal tillverkare exempelvis glasblåsning eller gälbgjuteri.
Ansvarig C Sekr

NYA TRADITIONER
FMTS ”öppet hus”, dvs visa vår verksamhet för allmänheten. Bör samordnas inom garnisonen. Ett förslag är att genomföra detta vart annat år på F-området och mellanliggande år på R-området. Beslut fattas ”löpande” inom ramen för Garnisonsledningsmöten
Soldat medaljen:
Tilldelas under julavslutningen i kyrkan med musik och fanor.
Ny medalj som tilldelas soldater efter viss tids tjänstgöring. Finns i valörerna brons, silver och guld.
Medaljen utdelas av C FMTS med stöd av Regfv alternativt Fljfv som soldaternas högsta representant.
Ingår i FMTS normala julavslutningsrutiner.
1. Teknisk bataljon ansvarig för att ta fram underlag samt beställer medaljer.
GenA sammanhåller enligt ovan julavslutning,

Stöd till FMTS kamratföreningar
Regements- och flottiljförvaltare utgör myndighetens representant i respektive kamratförening med stöd av GenA/PlanA.
Beställning av tidningar och trycksaker genomförs av PlanA..?
 
PM MHS-H traditioner

Området Statsceremoniell verksamhet och traditionsvård regleras i VU 15 bilaga 19 och 20 (GGO 40)).

Uttdrar ur MHS -H ARBO. Kortfattat omfattar området regler, riktlinjer och råd för statsceremoniell verksamhet inklusive högvakt, förbandsvisa ceremonier och traditioner, försvarsmusik,,heraldik,flaggor, fanor, standar,kommandotecken, uniformer med tjänstetecken, utmärkelsetecken (dvs. ordnar och medaljer), kamrat - och militärkulturhistoriska föreningar samt traditionsrum.

Området omfattar också ansvar och vård av statens konstsamlingar inom Försvarsmakten.

Traditioner syftar till att skapa samhörighet,god förbandsanda och yrkesstolthet,vilket förbättrar möjligheterna att rekrytera och bibehålla skicklig personal samt öka organisationens effektivitet.. Det är därför särskilt viktigt att ta till vara den kraft som traditionsvå rden utgör i tider av stora förändringar inom Försvarsmakten och traditionsvårdens olika uttryckssätt bör tas tillvara i nära samverkan med dem som ansvarar för och leder rekryterings - och informationsarbetet inom Försvarsmakten..

De synliga traditionerna vid ett förband (motsv.) utgörs bl.a av tjänstetecken till uniformen, fälttecken, marscher, heraldiskt vapen, högtidsdag, valspråk, seder och bruk vid förbandet samt olika traditionsföremål.  

Organisation och ansvar för MHS H traditionsvård

Under förbandschefen är Stabschefen ansvarig för Militärhögskolans traditionsvård. I årlig verksamhetsorder (VO)) uppdras åt Chefen för OR - enheten att avdela en traditionsofficer, till stöd för stabschefen. Sekreterare i förbandsledningen stödjer C MHS H med underlag för avtackningar mm, anskaffning av gåvor, samt bokar försvarsmusik.

Traditioner regleras till del inom MHS H lokala RRF,, vilken är en bilaga till denna ArbO. Övriga traditioner regleras på skolorder.
SC budgeterar och ansvarar för deluppgiften Traditionsvård, bland annat:
 Anskaffning av utmärkelser och gåvor
 Anskaffning av tjänstetecken,, flaggor och vimplar
 Förbandsceremonier och traditionsverksamhet

SC är kontaktperson vid förbandet mot HKV (motsv) avseende ceremonier, traditionsvård och tjänsteteckens frågor.
Genomförandet av MHS H traditionsverksamhet sker i linjeorganisationen.

Vid MHS H finns en medaljnämnd, vars uppgifter framgår av kap. 4 i denna bilaga.
Militärhögskolan Halmstad fördelas ingen högvaktstjänst. Medverkan i statsceremoniell verksamhet sker efter
Order
Datum

 Vårmiddag
Genomförs tillsammans med FMTS sedan 2015. Inbjudna är all personal med respektive.

Jul - och sommaravslutning
Avslutnings - och avtackningshögtid. Normalt Konvaljmässen.

Kamrat - och militärhistoriska föreningar

F 14 - FMTS - MHS H Kamratförenings ändamål är att sammanföra före detta och i tjänst varande personal för att främja kamratskap och samhörighet med F14,FMTS och MHS H, samt att ge medlemmarna möjlighet att följa förbandets utveckling.

Elevföreningar
Elevorganisationen Änglarådet för elever vid MHS H och FMTS. MHS H kontaktperson för Änglarådet är UtbC//FFlottiljförvaltaren.

Övriga elevtraditioner
T.B.D

Mässverksamhet
Chefen Militärhögskolan Halmstad representationsmäss är Konvaljmässen.
Vid all intern - och exterrepresentation skall i första hand Konvaljmässen, och i andra hand Lv 6 mäss användas.

Traditionsbärare
Militärhögskolan Halmstad är traditionsbärare för:
 Infanteriets officershögskola (Inf OHS)
 Flygvapnets officershögskola (FOHS)
 Arméns centrum för ledarskap (ACL).

Minnesmonument med anknytning till MHS H
MHS H ansvarar inte för vård av några minnesmonument.

Militärhögskolan Halmstads heraldiska vapen
Försvarsmakten fastställde 2000 - 11 - 30 MHS H heraldiska vapen med följande blasonering:
I rött fält en öppen lagerkrans av guld överlagd med ett stolpvis ställt svärd av silver.Skölden krönt med kunglig krona.
 Militärhögskolans motto
Per Omnia Auxilio ("Till hjälp i alla avseenden")

 Militärhögskolans marsch
"I sommarstaden" (Grundström), vilken tidigare var Försvarsmaktens Halmstadskolors marsch. Fram till 2006 var MHS H marsch ”II takt med tiden” (PP Lundkvist).

Militärhögskolans igenkänningssignal
I avvaktan på C PROD beslut används Krigskolans igenkänningssignal.