FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

                      DAGORDNING STYRELSEMÖTE
                                                                                       
Möte:                    Styrelsemöte nr 2 maj 2017
Tid:                       2017-05-22 kl 1500 – 1630                      
Plats:                    Ordinarie lokal, föreningens styrelserum
--------------------------------------------------------------------------------------
1. Öppnande av mötet.                                                   Ordföranden

2. Fastställande av dagordning.                                   Sekreteraren

3. Föregående protokoll.                                                Sekreteraren
                      - Läget av beslut tagna 24/4

4. Verksamhet                                                                  Ordförande + ansvariga

4.1 Ekonomi och medlemmar                                        Kassör
                      - Ekonomi                     
                      - Rekrytering
4.2 Genomförd verksamhet                                            Ansvarig ledamot

                      - Packning av vårutskick till medlemmarna
                      - Deltagande på årsmöten

4.3 Kommande verksamhet                                            Ansvarig ledamot

                      - Årlig resa
                      - Iståndsättande av hemsida
                     
4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete              Ordförande
                      -  A32;  redovisning från Johnny
                      vad avser gjorda bedömningar
                      för åtgärder

5. Veteranstöd                                                                       POC Veteranstöd

                      - Kort redovisning från Magdalena Ribbentjärn
                      om kamratföreningen åliggande

                      - Vad gör vi i Föreningen?

6. Traditionsärenden                                                           POC Traditionsvård

                      - Kullabergsceremoni
                     
7. Kamratbladet.                                                                  Redaktör

                      - Redovisning av kamratbladets innehåll
                      för styrelsen samt fastställande av utskickningsdatum
                      och packningsdag

8. Inkommen post/mail                                                       Sekreteraren

9. Övriga frågor.
10. Beslut från styrelsemötet                                            Ordföranden
11. Nästa möte.                                                                     Sekreteraren
4 september kl 1500-1630 i föreningens styrelserum
(Bengt-Åke deltar ej pga.resa)

12. Ordföranden avslutar mötet.                                      OrdförandenFLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

                      PROTOKOLL styrelsemöte
                                                                                       
Möte:                      Styrelsemöte
Tid:                         2017-05-22                     
Plats:                       Ordinarie lokal, föreningens styrelserum
Närvarande: Hans Hansson, Per Olin, Stefan Nordgren, Johnny  Neinhart, Bengt-Åke Andersson, Adjungerad Thomas Ericsson hela mötet, Stefan Gustafsson för punkt 7 Kamratbladet
Förhinder: Thomas Grevholm, Ingmar Stenbeck,
--------------------------------------------------------------------------------------
1.     Ordföranden öppnande mötet.

Mötet var beslutsmässigt


2.      Dagordningen fastställdes

Tillägg till punkten övriga frågor: Namnet på föreningen


3.     Föregående protokoll lästes upp.

Uppföljning av beslut tagit på styrelsemötet 2017-04-24:
Beslut: Styrelsen beslutar att ständigt medlemskap i Flottiljområdets kamrat- och veteranförening upphör att gälla i samband med detta verksamhetsårs utgång. F r om verksamhetsåret 2018 betalar alla medlemmar medlemsavgift.
Kommentar: Styrelsen kommer att leta igenom gamla protokoll för att kontrollera när och vad som sades i beslutet om ständigt medlemskap. Det är viss oordning i det som har arkiverats. Det finns ingen garanti att rätt protokoll hittats där det beslutet framgår.

Beslut: Stefan Nordgren, FMTS, fick i uppgift att plasta in informationsbladet samt säkerställa uppsättandet på anslagstavlor inne på FMTS och MHS-H lokaler och uppdatera EMILIA.
Kommentar: Informationsbladet finns på Emilia där majoriteten av FMTS och MHS-H personal hämtar sin information. Ärendet klart

Beslut: Nordiskt kamratföreningsmöte genomförs i Halmstad 14-18 juni 2017. Ordförande tog på sig att medverka så mycket som det gick för kamratföreningens räkning.
Kommentar: Ordförande kommer att representera föreningen under det Nordiska kamratföreningsmötet. Ordförande deltog i planeringsmöte på Lv 6 den 12 maj. Den 17 juni skall 4 ”bussguider” ur kamratföreningen delta. Johnny N fick i uppdrag att kontakta lämpliga personer samt rapportera till Stefan Nordgren resultatet.

Beslut: Styrelsen tog beslut att valberedningen redan nu får i uppdrag att ta fram ett förslag på en styrelse som omfattar följande kompetenser inför 2018 års årsmöte;
- Ordförande
- Kassör
- Sekreterare
- Museiföreståndare/Traditionsansvarig ingående i styrelsen samt ansvarig för museet
- Rekryteringsansvarig
- Kommunikationsansvarig, ansvarig sociala medier
- Redaktionsansvarig Kamratbladet
- Verksamhetsplaneringsansvarig
- Veteranansvarig

Valberedningen måste rekrytera det maxantal, 9 st., av styrelseledamöter som föreningens stadgar medger om verksamheten skall kunna utvecklas, medlemsservicen ökas och ett bredare utbud på aktiviteter och information erbjudas. Till detta kommer de adjungerade ledamöterna från FMTS (1st) och MHS-H (1st).

Förutom att få in rätt kompetens i styrelsen så måste valberedningen säkerställa att de tänkta styrelsemedlemmarna förstår vad det innebär att ta ett förtroende uppdrag i en förening. Man avkrävs närvaro på styrelsemöten och en arbetsinsats även utanför dvs. mellan styrelsemötena.
Kommentar: Ordförande har pratat med valberedningens ordförande samt skickat allt underlag till valberedningen. Ett resultat av genomfört utskicka är att en frivillig hört av sig, Thomas Ericson, som kommer att adjungeras till styrelsen för resten av verksamhetsåret. Detta spontana initiativ tackat styrelsen för och ser gärna att fler anmäler sitt intresse att delta i styrelsen innevarande år. Ärendet är klart

Beslut: Styrelsen tog beslutet att när tid, pengar och arbetskraft finns skall bestämmelser och föreslag på medaljer samt andra presenter tas fram.
Kommentar: Frågan lever men skjuts på framtiden

Beslut: Ordförande tar upp förslagna förändringar i verksamhetsöverenskommelsen med CFMTS och C MHS-H och försöker få tillstånd en ny överenskommelse gällande till 2020
Kommentar: Ordföranden har lämnat in nytt förslag på verksamhetsöverens-kommelse med FMTS innehållande smärre justeringar mot det nu gällande. Ordförande kommer att kontakta C FMTS för att slutföra verksamhetsöverens-kommelsen 2017-2019.

Beslut: Styrelsen beslöt att SFF får annonsera i vårt kamratblad och att ordförande kontaktar SFF i denna fråga.
Kommentar: Ordförande har varit i kontakt med SFF och erhållit underlag för annons som vidarebefordrats till Stefan Gustafsson ansvarig för tidningens sammansättning. Kassör har också fått information om att var räkningen på 500 kr för annonsen skall skickas. Tidning digitalt och i pappersformat skall skickas till SFF som ett kvitto på att annonseringen är genomförd. Ärendet klart

Beslut: Styrelsen beslöt att då lämplig och villig intresserad person fanns så skulle framförallt hemsidan uppdateras och efter det skulle föreningen skap en sluten Facebooksida.
Kommentar: Ordförande tog själv hand om saken och har nu konstruerat en ny hemsida, Facebookkonto samt Twitterkonto. De kan nås på följande adresser:
Hemsida: www.flottiljomradetskamratforening.se
Facebook: https://www.facebook.com/hans.hansson.9484941 eller klicka på symbolen högst upp till höger på hemsidan.

Twitter: https://twitter.com/AdminHans eller klicka på symbolen högst upp till höger på hemsidan.
Ärendet klart

Beslut: Styrelsen beslöt att avvakta åtgärder på A32 Lansen tills myndigheten, FMTS, återigen gjort en undersökning av om det är möjligt att åtgärda planet samt kostnader för det.
Kommentar: Ordförande erhöll tidigare dokumentation i ärendet och skall efter genomläsning kontakta C FMTS för ett slutgiltigt beslut i ärendet.
         
Protokollet lades därefter till handlingarna


4.     Verksamhet
4.1 Ekonomi och medlemmar

Kassören redogjorde för det ekonomiska läget. Föreningen s ekonomi omfattar en kassa på 83 000 kr. Fortfarande inkommer det årsavgifter från medlemmar för 2017.
Kassören informerade också om ökade krav på redovisning från föreningar gentemot bank och skatteverk. Kassören håller på att samla in begärda handlingar; årsmötes-protokoll, stadgar, konstituerandemötesprotokoll, identitetshandlingar på Firmatecknare. Kassören kommer också att fylla i den självdeklaration som skatteverket begärt. Kassör erhöll räkning från ordförande för kostnad för ny hemsida, egen domänadress, e-postadress som skall betalas senast 2017-06-13.

4.2 Genomförd verksamhet

Ordförande och kassör har tryckt, packat och kuverterat samt skickat ut informationsmateriel till medlemmarna den 4 maj.

Ordförande har deltagit i middag då Försvarsmaktens tekniska officerares genomförde sitt årsmöte på FMTS.

Ordförande har också deltagit i planeringsmöte på Lv 6 inför nordiskt kamratföreningsmöte i Halmstad 2017-06-14- -19.

Kamratförening har via Johnny N tagit emot radarteknisk kurs, som firade att det var 60 år sedan kursen genomfördes, på museet samt haft en genomgång för dem

Planeringen för Kullabergsceremoni den 25 maj med anledning av haveriet på Kullaberg har genomförts. Kontakt har genom förra sekreteraren Anders Hed skett med Hembygdsföreningen på Kullaberg. Ceremonin sker den 25 maj kl 1100 med samling enligt tidigare utskick till medlemmarna. Anders har tagit på sig att vara sammanhållande för frågan i kamratföreningen.
   
4.3 Kommande verksamhet

Årets föreningsresa går till Göteborg. Kallelse finns med i utskick till medlemmarna i början av maj. Vid genomförandet av styrelsemötet fanns det 1 anmäld medlem. Styrelsen beslöt att det måste vara minimum 15 medlemmar för att genomföra resan.

Hemsidan är på plats och fortsatt finslipning av layout och innehåll kommer fortlöpande att ske.
                    
4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete          

Beslut: 2 juni tas beslut efter att ansvarig för den årliga resan planering Bengt Åke A kontaktat ordförande i frågan.

5.     Veteranstöd

Ingen verksamhet genomförd. Magdalena Ribbentjärn har fått en inbjudan och skulle dyka upp om hennes almanacka medgav men hade inte möjlighet att närvara. Magdalena bjuds in till nästa styrelsemöte, den 4 september, för att klara ut vad som förväntas av oss som kamratförening i denna fråga.

6.     Traditionsärenden         

A32 Lansen
Ordförande erhöll dokumentation i frågan och återkommer efter genomläsning och samtal med C FMTS.

Kullabergsansvarig
Ordförande har varit i kontakt med Anders Hed som fortsatt varit ansvarig i detta ärende. Det som står närmast på tapeten är en ceremoni den 25 maj på plats i Kullaberg där planet störtade. Särskilt program är utskickat till medlemmarna i föreningen. Ordförande har undersökt med C F17 om det går att få en överflygning den 25 maj kl 1147 enligt givna koordinater. Tyvärr har vi fått ett negativt svar m a p på annan verksamhet som pågår.

Ordförande överlämnade 1 bok om Flygvapnet 90-år samt 1 Specialutgåva av Flygvapennytt om Flygvapnet 90-år. Styrelsen beslöt att undersöka om det går att köpa in ett antal exemplar att ha som present att dela ut vid särskilda tillfällen.

Ny fana för FMTS är under framtagning. . Johnny N fick i uppdrag att bevaka detta samt skriva om det i julnumret av tidningen.

Beslut: Johnny N tar fram artikel om FMTS nya fana till julnumret.

Beslut: Ordföranden fick i uppdrag att undersöka kostnad samt möjlighet att inköpa ett antal exemplar av FV 90-år.

7.     Kamratbladet

Stefan Gustafsson gick igenom läget med det första numret av Kamratbladet 2017. Redaktionskommittén har haft möte och kommit fram till följande utkast till innehåll i tidningen:

Från kamratföreningen
- Årsmötesprotokoll
- Presentation av ny ordförande samt ledare
- Information om SMKR

Från MHS-H/FMTS

- Tekniska bataljonen
- FMTS övar i Mästocka
- MHS-H möter nyanlända
- MHS-H informationsdagar
- Återinförande av värnplikten
- Övning Våreld
- Ceremoni och traditionsfrågor

Från veteran området

- Veteran träff Halmstad
- Veterandagen

Historia
- Draken lämnar Halmstad
- Tips om historia på Försvarsmaktens hemsida
- Historia kring segelflyg

Annons

- Svensk Flyghistorisk Förening. Halvsida

Styrelsen diskuterade ytterligare ett antal förslag men beslöt att de kunde vänta till julnumret av tidningen. Redaktör fick OK att fortsätta slutförande av Kamratbladet enligt förslaget ovan.
Preliminär tidsplan för utgivning samt behov av åtgärder. Manusstopp är den 10 juni. Korrekturläsning till 15 juni. Tidningen till tryck 20 juni. Tidning tillbaka på FMTS 30 juni senast. 30 juni etikettering av tidning kl 1300 i styrelserummet av styrelsemedlemmar. Stefan skall kontrollera om nya stabschefen tar på sig ansvarig utgivarrollen. Om ett negativt beslut så tar ordförande i föreningen på sig rollen som ansvarig utgivare för Kamratbladet.

Beslut: Stefan N kontrollera med SC om han avser överta förra SC roll som ansvarig utgivare för tidningen.  Besked meddelas ordförande samt Stefan Gustafsson så det kommer med i tidningen. Ordförande tog på sig att skicka till Stefan G en blänkare om social media till tidningen. Ordförande tog också på sig att skicka ett kort referat om SMKR till Stefan G. Ordförande skriver och fotograferar vid Kullabergsceremonin för tidningen och skickar underlaget till Stefan G.

8.     Inkommen post/mail

Brev har inkommit från förra chefen Flygvapnets Halmstadskolor överste Lars Winberg. Ordförande läste upp brevet samt meddelade att han brevledes svarat Lars.

9.     Övriga frågor.

Thomas E tog upp namnfrågan på föreningen. Ordförande förklarade varför inte hela namnet var med på domännamnet för hemsidan. Veteran begreppet tagits bort för att minska på längden av den nya domänen

Namn på ”bussguider” den 17 juni diskuterades. Johnny fick ett antal lämpliga förslag att kontakta.

10.  Beslut tagna av styrelsen

Beslut: 2 juni tas beslut efter att ansvarig för den årliga resan planering Bengt Åke A kontaktat ordförande i frågan.

Beslut: Johnny N tar fram artikel om FMTS nya fana till julnumret.

Beslut: Ordföranden fick i uppdrag att undersöka kostnad samt möjlighet att inköpa ett antal exemplar av FV 90-år.

Beslut: Stefan N kontrollera med SC om han avser överta förra SC roll som ansvarig utgivare för tidningen.  Besked meddelas ordförande samt Stefan Gustafsson så det kommer med i tidningen. Ordförande tog på sig att skicka till Stefan G en blänkare om social media till tidningen. Ordförande tog också på sig att skicka ett kort referat om SMKR till Stefan G. Ordförande skriver och fotograferar vid Kullabergsceremonin för tidningen och skickar underlaget till Stefan G.

Beslut: Nordiskt kamratföreningsmöte genomförs i Halmstad 14-18 juni 2017. Ordförande tog på sig att medverka så mycket som det gick för kamratföreningens räkning.
Kommentar: Ordförande kommer att representera föreningen under det Nordiska kamratföreningsmötet. Ordförande deltog i planeringsmöte på Lv 6 den 12 maj. Den 17 juni skall 4 ”bussguider” ur kamratföreningen delta. Johnny N fick i uppdrag att kontakta lämpliga personer samt rapportera till Stefan Nordgren resultatet.

11.  Nästa styrelsemöte sker 2017-09-04, kl 1500 – 1630 på ordinarie sammanträdesplats

12.  Ordföranden avslutade mötet


Vid protokollet                                                                  Justeras


Hans Hansson                                                                  Hans Hansson
Sekr (tf)                                                                                        Ordf